پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 17:27:53
مــرکز مشــاوره فاخــر
ضمانت وبدهی
ســوال:
باسلام درصورتی که شخص کارمندی ضمانت کسی رادر بانکی جهت وام بنمایدو وام گیرنده وام راپرداخت ننموده وحقوق ان کارمند بسته شودوخود کارمند مربوطه شخصابدهکار کسی باشد وبراساس رای دادگاه یک سوم حقوق میبایست به طلبکار وی پرداخت گردددر این حالت الویت با چه کسی است پرداخت بدهی خود یا پرداخت بدهی ضمانتی که کرده؟بهرحال نحوه تقسیم احیاناچگونه خواهدبود؟سپاسگذارم


پاســـخ:
با سلام
به طور کلی رعایت تقدم میان طلبکاران مالی طبق ماده قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. در این صورت درصورت یکسان بودن نوع طلب، ملاک اجرائیه است و هرکس قبلا با اجرائیه به سبب ضمانت حقوق کارمند را مسدود نموده اولویت دارد و نوبت به اجرائیه دوم نمی رسد. درصورتیکه هردو اجرائیه همزمان برسد نیز ضمانت چون نوعی وثیقه حقوق بوده اولویت دارد.


کــد پیگیری: 98265899 تعداد بازدید: 1592
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است