شنبه، 2 تیر 1397 (Sat, 23 Jun 2018) | 03:30:59  
مــرکز مشــاوره فاخــر
مسؤولیت قراردادی
ســوال:
1)در کدام یک از فروض زیر مسؤولیت قراردادی به وقوع پیوسته است؟
الف-اگر بر اپر عدم اجرا یا سوء اجرای عقد توسط یکی از متعاقدین به شخص ثالثی زیان برسد
ب- اگر شخص ثالثی موجبات اضرار یکی از طرفین قرارداد را فراهم آورد
ج- اگر میان خواهان و خوانده در دعوای مسؤولیت رابطه قراردادی وجوی داشته و زیان بر اثر تخلف از یکی از تعهدات ناشی از قرارداد به بار آمده باشد
د- در هر موردی که توسط یکی از متعاقدین به طرف دیگر زیانی وارد آید
2) اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری نماید:
الف- متعهدله می تواند معامله را فسخ نماید
ب- متهدله باید به دادگاه مراجعه نموده تقاضای الزام متعهد را به انجام تعهد بنماید
ج- چنانچه مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد متعهدله می تواند معامله را فسخ نماید والا باید به دادگاه مراجعه نموده تقاضای الزام متعهد را به انجام تعهد بنماید
د- متعهدله حق دارد معامله را فسخ نماید و یا اینکه مطالبه خسارت نماید


پاســـخ:
با سلام
1- ج
2-ج


کــد پیگیری: 83303087 تعداد بازدید: 1132

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است