پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 5 مهر 1400 (Mon, 27 Sep 2021) | 14:36:33
مــرکز مشــاوره فاخــر
أصول استنباط إسلامی
ســوال:
اثرنهی از یک عمل حقوقی چیست؟
إلزام وممنوعیت در قانون ازکدام حکم هست؟
مراعات قانون در زندگی اجتماعی برهمه أفراد جامعه که حائز شرایط آن هستندچه نوع واجبی میباشد؟
حدمحاربه یکی از چهارمجازات قتل دار زدن،تبعید و قطع دست چه نوع مجازاتی است؟
اینکه تمکین زن از شوهرمشروط به شرطی نیست چه نوع واجبی است؟
واجبات نسبت شرایط عامه تکلیف چه نوع واجبی هستند؟
لطفا روش مطالعه جزوات فاخر به من توضیح دهید؟


پاســـخ:
با سلام،
- بستگی به لسان دلیل دارد.
- حکم تکلیفی
- واجب عینی
- تخریری
- واجب مطلق
- مشروط
شما می بایست ابتدا جزوه اول که شرح درس می باشد را مطالعه نموده سپس در جزوه دوم فاخر که نکات و تست را شامل می شود، تستهای مربوطه به آن مبحث را مرور نمائید.
موفق باشید


کــد پیگیری: 67341225 تعداد بازدید: 1220
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است