شنبه، 2 تیر 1397 (Sat, 23 Jun 2018) | 03:31:50  
مــرکز مشــاوره فاخــر
معاملات صغیر
ســوال:
1)صغیر ممیز صلح بلاعوضد را که قبول کرده با مصالح اقاله نموده است این اقاله چه وضعی دارد؟
الف- اقاله صحیح است
ب- اقاله باطل است
ج- اقاله غیرنافذ است و باید از طرف ولی یا قیم تنفیذ شود
د- اقاله از جانب ولی یا قیم قابل ابطال است
2) کودک نه ساله ای دوچرخه خود را به قیمت یکصدهزار تومان فروخته و نصف آن را دریافت نموده است. پدر کودک هم پس از اطلاع نصف دیگر بها را دریافت نموده است. این معامله:
الف- غیرنافذ است
ب- قابل فسخ است
ج- باطل است
د- غیرنافذ تنفیذ شده است
3)تملیکات بلاعوض از جانب محجورین:
الف- غیرنافذ است
ب- قابل فسخ است
ج- بعضا صحیح است
د- در هر حال باطل است


پاســـخ:
با سلام،
1- گزینه ج صحیح می باشد.
2- گزینه د صحیح می باشد.
3- گزینه د صحیح می باشد.
موفق باشید


کــد پیگیری: 61302840 تعداد بازدید: 1561

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است