پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 22 مرداد 1401 (Sat, 13 Aug 2022) | 01:27:09
مــرکز مشــاوره فاخــر
واگذاری قولنامه
ســوال:
با سلام اگر در قولنامه ای که سه دانگ مشاع ازعرصه واعیان ان را خریداری نموده ام قید نماییم که خریدار بدون اجازه فروشنده حق واگداری سهم خودرا بهر شکل ومقدار ممکن بغییرداردودر همان قولنامه قید نماییم که فروشنده موظف است سند را بنام خریدار یا هرکس که وی اعلام نمایدانتقال دهد ایا میتوانم قبل ازمحضر به شخص دیگری تمام یا قسمتی راواگذار نمایم؟ایاخریدار میتوانداز انتقال سرباززند؟اگر فروشنده در محضر حاضر نشود واینجانب گواهی عدم حضور بگیرم ایا بعدا میتوانم تمام یا قسمتی ازسه دانکم را واگذار نمایم؟ایا خریداردوم میتواند ازفروشنده اول تقاضای الزام به تنطیم سند با توجه بشرط فوق که حق واگذاری داشتم بنماید؟باسپاس


پاســـخ:
با سلام
اگر قولنامه در واقع بیعنامه باشد ( بیع قطعی) و فروشنده شروط شما را امضاء نماید بلی تمام انچه را گفته اید قابل انجام است .در خصوص حضور در دفتر خانه اگر شما برابر انچه گفته شد معامله نمایید یعنی معامله شما از ابتدا به صور ت بیع بوده باشد نه قول به معامله( قولنامه) به محض امضاء ذیل قرارداد شما میتوانید حقوق خود را به هر شخص دیگری انتقال دهید و نیازی به حضور یا عدم حضور در دفترخانه نیست اما اگر قصد شما و قرارداد شما قولنامه باشد ، خیر چنین اختیاراتی ندارید .


کــد پیگیری: 2329571 تعداد بازدید: 2235
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است