پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 15 آذر 1401 (Tue, 6 Dec 2022) | 18:49:36
مــرکز مشــاوره فاخــر
ارایه دادخواست منقول وغیرمنقول
ســوال:
چگونه میتوان دعوای منقول و غیرمنقول را ضمن یک دادخواست نوشت و ارائه داد؟


پاســـخ:
با سلام
به طور کلی ، دو دعوای غیرمرتبط را می توان در یک دادخواست نوشت، حال اگر دو موضوع دعوا به هم مربوط باشد یا حتی اگر موضوع آن دو دعوی به هم مربوط نباشند اگر دادگاه بخواهد و بتواند به آن ها با هم رسیدگی خواهد کرد، وگرنه دعاوی را از هم تفکیک، و به هر کدام به طور جداگانه رسیدگی می نماید پس منقول یا غیرمنقول بودن دعاوی مهم نیستند.


کــد پیگیری: 1840657 تعداد بازدید: 2025
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است