پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 30 مهر 1400 (Fri, 22 Oct 2021) | 20:46:57
مــرکز مشــاوره فاخــر
اعتراض به قرار منع تعقیب
ســوال:
با سلام خدمت استاد گرامی
درپی شکایت الف مبنی برالزام به تنظیم سند علیه شخص ب شخص ب اعلام نمود هیچ متنی راامضاءننموده وهیچ معامله ای را انجام نداده لذاتقاضای کارشناسی نمود کارشناس اعلام کرد مبایعه نامه اول امضاءسپس تحریر شده شخص ب با نظر کارشناسی به دادگاه کیفری مراجعه وتحت عنوان جعل واستفاده ازاوراق مجعول وسوءاستفاده ازسفید امضاء علیه الف طرح دعوانمودپرونده به دادیاری ارجاع وتحت تحقیق قرارگرفت وپس ازبررسی وتحقیقات در اگاهی وداسرا قرار منع تعقیب صادرشد ب بقراراعتراض نمود پرونده به دادگاه جزایی ارسال واعتراض بقرارنهایی دادسرارد وپرونده مختومه گردید.
در نوبتی دیگر شخص ب دررابطه با همین مبایعه نامه علیه شخص سومی باعنوان خیانت درامانت وسوءاستفاده ازسفید مهر وسفید امضاء شکایت نمود سخص سوم هردوطرف رامیشناسد ب درپرونده اول اعلام نمود که درزمان مراجهه به بانک با فرزندش -فرزندش این سفید امضاءراجهت کارهای بانکی ازاوگرفته وسپس باتبانی دراختیار شخص الف گذاشته گه استفاده شود اینبار درپرونده جدیداعلام نمود که جهت کار اداری به اداره ای که شخص سوم درانجاکار میکند مراجعه وبصورت غیر متعارف ازوی سفیدامضاءگرفته شده وهمان فرزندش را که دختراست آورده شهادت داده که سفید امضاءرانزد شخص سوم دیده نهایتا پس ازسه ماه تحقیقات درشکایت دوم بازپرس پس ازمطالعه پرونده قبلی وتحقیقات جدیدقرار منع تعقیب علیه شخص سوم را صادر کرد اکنون وی به این قرارنیز اعتراض نموده یرادرعزیززندگیم مختل گردیده سوال من این است که با وصف بعرض رسیده درتجدیدنظر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ایا این بار قرار تایید میگردد؟یا اتفاق جدیدی خواهد افتاد؟


پاســـخ:
با سلام،
با توجه به تناقض در گفتار رو در رو دو پرونده مطروحه به نظر می رسد اینبار هم نتیجه ای حاصل نمیگردد. بهتر است از مسیر حقوقی و دادخواست ابطال مبایعه نامه عادی اقدام گردد.
موفق باشید


کــد پیگیری: 17311822 تعداد بازدید: 2793
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است