یک شنبه، 3 تیر 1397 (Sun, 24 Jun 2018) | 11:45:39  
اخبـــار مـوسـســـه
سؤالات آزمون سوم آنلاین وکالت
تاریخ انتشار: 1390/09/03 | تعداد بازدید: 1729

سؤالات آزمون سوم آنلاین وکالت به شرح زیر منتشر شد.حقوق مدنی
1 – اقامتگاه زن شوهردار محجور کدام است؟
الف – محل اقامت ولی یا قیم او          ب – محل اقامت شوهر او                  ج – محل سکونت زن                        د – گزینه های الف و ب
2 – تملکات بلاعوض محجورین:
الف – اگر غیرممیز باشند، غیرنافذ است.        ب – اگر ممیز باشند، غیرنافذ است.       ج – اگر ممیز باشند، صحیح و نافذ است.        د – در هر حال صحیح است.
3 – حیوانات و ادوات اختصاص یافته به امر زراعت از سوی مالک زمین ........................ به شمار می روند.
الف – منقول                                        ب – غیرمنقول حکمی                        ج – غیرمنقول تبعی                                د – غیرمنقول بواسطه عمل انسان
4 – اگر حق انتفاع از مالی بدون تعیین مدت به دیگری واگذار شده باشد و سپس، مالک عین مال را به ثالثی انتقال دهد،‌ آیا منتقل الیه می تواند رد عین مال را از منتفع بخواهد ؟
الف – خیر، زیرا انتقال عین لطمه ای به حقوق منتفع وارد نخواهد کرد.                    ب – خیر، زیرا قرارداد موجد حق انتفاع یک عقد لازم است.
ج – بلی، زیرا قرارداد موجد حق انتفاع همواره عقدی جایز و قابل رجوع است.             
د – بلی، زیرا حبس مطلق از سوی مالک قابل رجوع است .
5 – کدام یک در زمره عقود عینی است؟
الف – وقف                                    ب – حبس                                         ج – بیع صرف                                 
د – همه موارد
6 – اشتباه در کدام مورد موجب عدم نفوذ عقد (به معنی خاص) است ؟
الف – خود موضوع معامله                 ب – شخصیت طرف عقد                        ج – وصف اساسی مورد معامله              
  د - هیچکدام 
7 – فقدان علم اجمالی نسبت به مورد معامله در عقود مبتنی بر مسامحه :
الف – موجب بطلان عقد است.    ب – موجب عدم نفوذ عقد است.        ج – تأثیری در اعتبار عقد ندارد.               د – عقد را قابل فسخ می گرداند.
8 – کدام گزینه در مورد شرط نتیجه صحیح نیست ؟
الف – شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.                            ب – اگر نتیجه مورد نظر موقوف به سبب خاصی نباشد، به نفس اشتراط حاصل می شود.
ج – ممکن است مادی یا حقوقی باشد.                           د – می توان به موجب آن به نتیجه ایقاعات نیز دست یافت.
9 – ابراء فضولی :
الف – باطل است.     ب – غیرنافذ و منوط به تنفیذ دائن است.      ج – صحیح است.                د – موجب سقوط دین و مسئولیت ابراءکننده است.
10 – برای تحقق اتلاف :
الف – عمد لازم نیست.         ب – تقصیر شرط نیست.      ج – رابطه انتساب (سببیت) عرفی لازم است.           
د – همه گزینه ها صحیح هستند.
11 – در کدام مورد تقصیر مفروض است ؟
الف – صاحب دیوار از حیث خسارات حاصله از خرابی آن.   
ب – متصدی حمل و نقل و کارفرما از حیث خسارات وارده بر کالا و یا ناشی از عمل کارگران.
ج – سرپرست صغیر یا مجنون از حیث خسارت وارده توسط محجور.          د – همه موارد مذکور در فوق
12 – کدام یک از اسباب ضمان قهری است؟
الف – استیفا (اعم از مشروع و نامشروع)               ب – استیفای مشروع                ج – استیفای نامشروع                     د - هیچکدام  
13 – در صورت بطلان نکاح و عدم وقوع نزدیکی، زن :
الف – مستحق مهرالمتعه است.      ب – مستحق مهرالمثل خواهد بود.       ج – مستحق هیچگونه مهری نیست.     د – مستحق مبلغی از باب نحله (بخشش) است.
14 – رجوع در کدام نوع از طلاق ممکن نیست؟
الف – طلاق پس از وقوع نزدیکی                                            ب – طلاق خلع و مبارات ، مطلقا
ج – طلاق ناشی از سوء رفتار زوجه                                        
د – طلاق خلع و مبارات مادام که زوجه از آنچه که بذل نموده، رجوع نکرده باشد. 
15 – کدام گزینه در مورد ضمان درک صحیح است؟
الف – از آثار بیع صحیح است.              ب – مسئولیت ناشی از قرارداد است.        ج – ضمان قهری است.                   د – مخصوص عقد بیع است.
16 – با وجود عیب در مبیع ، کدام مورد مانع از فسخ بیع نمی گردد؟
الف – تلف ارادی مبیع توسط مشتری      ب – تلف قهری مبیع در نزد مشتری       ج – انتقال ارادی مبیع به دیگری    
د – انتقال قهری مبیع به ورثه  
17 – کدام عقد در زمره عقود جایز است ؟
الف – قرض                                    ب – مزارعه                                   ج – مضاربه                                  د – همه موارد
18 – بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، حق کسب و پیشه:
الف – به مستأجر متخلف مطلقا تعلق نمی گیرد.                                          
ب – به موجب شرط ضمن عقد قابل اسقاط نیست.
ج – ریشه در اراده طرفین عقد دارد.                                                          د – به مطب پزشکان یا دفتر وکلا نیز تعلق می گیرد.
19 – اگر تقسیم موجب از مالیت افتادن حصه فقط یکی از شرکا باشد:
الف – تقسیم ممکن نیست حتی با تراضی همه شرکا                                    ب – تقسیم ممکن نیست مگر با رضای همان شریک متضرر
ج – تقسیم ممکن نیست مگر با تراضی همه شرکا                                        د – تقسیم ممکن نیست مگر از طریق دادگاه
20 – با وجود کلاله ابوینی ، ابی و امی کدامیک ارث خواهند برد؟
الف – کلاله ابی و امی                     ب – فقط کلاله ابوینی                       ج – کلاله ابی                        د – کلاله ابوینی و امی


آیین دادرسی مدنی
21 – اگر قاضی مجتهد بوده و قانون حاکم بر موضوع دعوا را خلاف شرع بداند:
الف – باید مطابق قانون حکم صادر نماید.                
ب – می تواند طبق اجتهاد خویش رأی صادر کند.
ج – با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.
د – با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.
22– دعاوی مطالبه وجه راجع به اموال غیرمنقول که ناشی از عقود و قراردادها باشند را نزد کدام دادگاه می توان مطرح نمود ؟
الف – دادگاه محل وقوع ملک         ب – دادگاه محل اقامت خوانده         ج – دادگاه محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد           د – گزینه های ب و ج
23 – رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در فرضی که دادگاه بدوی حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده اما دادگاه تجدیدنظر با نقض این رأی، حکم بر محکومیت خوانده صادر نموده است ، در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟
الف – دادگاه بدوی  ب – دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم محکومیت  ج – دادگاه بدوی یا تجدیدنظر   د – دادگاه محل اقامت خوانده این دعوا (محکوم له)
24– اگر دعوایی نزد دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و این دادگاه به صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت نماید :
الف – پرونده باید به دیوان عدالت اداری ارسال گردد.                            ب – پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ج – پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.       د – نظر دیوان عدالت اداری در این خصوص لازم الاتباع است. 
25 – انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی:
الف – برای خواهان اصولا الزامی است.                                           ب – برای خوانده اصولا الزامی است.    
ج – برای هر دو طرف دعوا اصولا الزامی است.                                   د – برای هیچیک از طرفین دعوا الزامی نیست. 
26 – کدام مورد از شرایط اقامه دعوا محسوب نمی شود؟
الف – ذینفع بودن                       ب – داشتن سمت                        ج – اهلیت داشتن                      د – تقدیم دادخواست
27 – « تعهدات و جهات مبنای استحقاق خواهان » کدامیک از عناصر دعوا را تشکیل می دهد ؟
الف – موضوع دعوا                      ب – خواسته دعوا                        ج – سبب دعوا                          د – متفرعات دعوا
28 – اگر خواسته دعوایی « مطالبه خسارت به میزان سی میلیون ریال » اعلام شده باشد و خوانده میزان خسارت وارده را کمتر از بیست میلیون ریال بداند:
الف – اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی قابل طرح است زیرا اختلاف طرفین در مرحله فرجام مؤثر است.
ب – اعتراض به بهای خواسته در این دعوا مسموع نیست.
ج – اعتراض به بهای خواسته قابل پذیرش نیست زیرا در مراحل بعدی رسیدگی تأثیری ندارد.
د – دادگاه با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام خواهد کرد.

29 – ابلاغ از طریق انتشار آگهی برای کدامیک از اشخاص ذیل قابل تصور است؟
الف – شخص حقیقی مجهول المکان که خوانده دعوا باشد.
ب – هر شخص مجهول المکان اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوا باشد.
ج – هر شخص حقیقی مجهول المکان اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوا باشد.
د – هر شخص مجهول المکان اعم از حقیقی یا حقوقی که خوانده دعوا باشد.
30 – اگر دعوایی در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی باشد و سپس ، همان دعوا نزد دادگاه بدوی مجددا اقامه شود:
الف – به لحاظ اعتبار امر مختومه ، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
ب – بر مبنای ایراد سبق طرح دعوا ، پرونده برای رسیدگی توأمان به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.
ج – دادگاه نخستین باید قرار اناطه صادر نماید.
د – دادگاه بدوی باید به دعوا رسیدگی کند.
31 – اگر اصل سند عادی مورد استناد خواهان در جلسه اول دادرسی ارائه نشده باشد و خوانده نسبت به آن ادعای جعل نماید:
الف – سند از عداد دلایل خواهان خارج می شود.
ب – سند مزبور جعلی محسوب شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
ج – سند از عداد دلایل خارج شده و با توجه به سایر ادله ( در صورت وجود ) به دعوا رسیدگی خواهد شد.
د – ادعای جعل به خواهان ابلاغ شده و او ظرف ده روز می تواند اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
32 – چنانچه دعوا علیه شخصی اقامه شده باشد که مدتی قبل از تاریخ تقدیم دادخواست فوت شده است:
الف – با دعوت ورثه خوانده ، به دعوا رسیدگی خواهد شد.                       
ب – قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.
ج – دادرسی توقیف می شود.                                                           د – دادخواست توقیف خواهد شد.
33– در کدامیک از موارد ذیل تأمینی که از خواهان اخذ می گردد، بایستی الزاما در قالب وجه نقد باشد؟
الف – تأمین اتباع بیگانه                 ب – تأمین دعوای واهی                  ج – تأمین خواسته                       د – دستور موقت
34 – کدامیک از قرارهای ذیل مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
الف – قرار تأمین خواسته                 ب – قرار دستور موقت                   ج – قرار امتناع از رسیدگی              د - هیچکدام
35 – کدام گزینه در مورد دعوای تصرف عدوانی صحیح نیست؟
الف – دعوای غیرمالی محسوب می شود.                             
ب – تقاضای تجدیدنظر نسبت به حکم صادره در این دعوا مانع از اجرای حکم است.
ج – به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود.                     د – دستور موقت صادره در این دعوا با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود.
36 – اگر سند عادی مورد استناد یکی از طرفین بوسیله طرف مقابل مورد انکار واقع شود:
الف – استرداد سند امکانپذیر است لیکن دلیل بر بطلان سند نخواهد بود.                ب – استرداد سند ممکن نیست.
ج – استرداد سند میسر بوده و حمل بر بی اعتباری سند می شود.                           د – سند از عداد دلایل خارج می شود.
37 – سوگندی که در دعوای بر میت از سوی خواهان مبنی بر بقای حق وی یاد می شود، ............................ نامیده می شود.
الف – سوگند بتی                 ب – سوگند تکمیلی                        ج – سوگند استظهاری                                د – سوگند قاطع دعوا
38– حکم مستند به سوگند قاطع دعوا در معرض کدام یک از طرق شکایت قرار نمی گیرد؟
الف – واخواهی                    ب – تجدیدنظر                              ج – فرجام                                              د – هیچیک از طرق شکایت
39– ورود و جلب شخص ثالث در کدامیک از مراحل دادرسی امکانپذیر است؟
الف – فقط مرحله بدوی         ب – مراحل بدوی و تجدیدنظر           ج – مراحل بدوی ، تجدیدنظر و فرجام             د – مراحل تجدیدنظر و فرجام
40 – کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف – اقامه دعوای اضافی یا متقابل در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست.                 ب – ورود و جلب شخص ثالث در اعاده دادرسی ممکن نیست.
ج – اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد.                                                        د – قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا قابل فرجام نیستند.

حقوق تجارت
41- خرید و فروش زمین:
الف) اگر برای امور تجارتی باشد تجارتی محسوب می شود.                                        ب) به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ج) اگر به قصد سودجویی باشد تجارتی محسوب می شود.                                           د) اگر به قصد فروش باشد تجارتی محسوب می شود.
42- حاج اکبر صمیمی حجره دار خیابان تیموری شیراز معاملات خود را در دفتر معمولی ثبت کرده است.
الف) این دفتر به هیچ وجه سندیت ندارد.                                                        
ب) وی می تواند به این دفتر در دعاوی تجاری خود استناد کند.
ج) طرف معامله وی در هر حال می تواند در دعوی تجارتی به این دفتر استناد کند. د) طرف معامله وی اگر تاجر باشد می تواند به این دفتر استناد نماید.
43- یک شرکت سهامی در شرف تأسیس است. احدی از موسسین یک قطعه زمین در شهرک محمودیه (پشت ماله) را به عنوان آورده خود معرفی می نماید. با فرض اینکه شرکت هنوز به ثبت نرسیده است:
الف) زمین به نام همه موسسین خواهد شد.                                         ب) زمین به قدر سهم آورده هر یک از موسسین به نام آنها خواهد شد.
ج) مدارک مالکیت زمین تسلیم بانک محل پذیره نویسی خواهد شد.               د) مدارک مالکیت زمین تسلیم موسسین اولیه خواهد شد.
44- در شرکت در شرف تأسیس سهامی عام برای اولین بار، مجمع عمومی موسس را چه مرجعی دعوت به تشکیل خواهد نمود؟
الف) رئیس هیأت موسس                       ب) نماینده هیأت موسس                           ج) موسسین                        د) اداره ثبت شرکت ها
45- موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه اعمالی که به منظور تأسیس شرکت انجام می دهند:
الف) دارای مسئولیت اشتراکی هستند.        ب) به میزان آورده خود مسئولیت دارند.           ج) مسئولیت تضامنی دارند.     د) مسئولیت نسبی دارند.
46- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی همواره ......... حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
الف) به اکثریت نصف به علاوه یک آراء     ب) به اکثریت دو سوم سهامداران      ج) به اکثریت دو سوم آراء            د) به اکثریت سه چهارم سهامداران
47- معامله  شرکت های سهامی که در آن یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل ذینفع باشد:
الف) در صورت تصویب هیأت مدیره معامله صحیح است.
ب) معامله مذکور صحیح بوده و شرکت نمی تواند با وجود عدم تصویب معامله توسط مجمع عمومی عادی از دادگاه ابطال معامله را بخواهد.
ج) اگر مجمع عمومی عادی آن معامله را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله، بطلان معامله را از دادگاه بخواهد.
د) اگر مجمع عمومی عادی آن معامله را تصویب نکند، معامله خود به خود باطل خواهد بود.
48- به چه طریق کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی انجام می گیرد؟
الف) از طریق بازپرداخت مبلغ سهام برخی از صاحبان سهام                                     ب) از طریق کاهش تعداد سهام برخی از صاحبان سهام
ج) از طریق کاهش تعداد سهام                                                                       
د) از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام.
49- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که:
الف) پنجاه درصد سرمایه نقدی تأدیه شده باشد.                    
ب) پنجاه درصد سرمایه نقدی تأدیه و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
ج) تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.        د) تمام سرمایه نقدی تأدیه شود.
50- در شرکت تضامنی طلبکار شرکت برای وصول طلبش می تواند:
الف) تا شرکت منحل نشده به ترتیب به شرکت مراجعه و در صورت عدم وصول طلبش به شرکاء مراجعه کند.
ب) تنها وقتی که شرکت منحل شد از اموال شرکت بهره مند شود.
ج) تا شرکت منحل نشده به شرکت مراجعه و بعد از انحلال شرکت، در صورت عدم کفایت دارایی شرکت به شرکاء مراجعه کند.
د) تا شرکت منحل نشده هم به شرکت و هم به شرکاء مراجعه کند.
51- در شرکت نسبی، اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً:
الف) به تراضی حداقل سه چهارم شرکاء تقویم شود.                                         ب) توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم شد.
ج) توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم و به تأیید کلیه شرکاء برسد.              
د) به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
52- مسئولیت براتگیر در برابر دارنده برات وقتی محقق می گردد که:
الف) براتگیر برات را قبول کرده باشد ولو آن که به صادر کننده بدهکار نباشد.          ب) براتگیر برات را قبول کرده باشد و به صادر کننده بدهکار باشد.
ج) براتگیر به صادر کننده بدهکار باشد ولو آن که برات را قبول نکرده باشد.             د) برات صادر می شود ولو آن که برات را قبول نکرده و به صادر کننده بدهکار نباشد.
53- سررسید  به وعده از رویت که بدون تاریخ قبول شده باشد، تاریخ ........ است؟
الف) اعتراض                          ب) ثبت اظهارنامه                           ج) ابلاغ اظهارنامه                      د) مورد نظر دارنده برات.
54- اگر شخصی وجه برات را بر حسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده باشد ........... .
الف) مسئول پرداخت وجه آن نمی باشد.                                   ب) در مقابل شخصی که نسخه قبول شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ج) به جهت اینکه در روی برات قبولی نوشته نشده مسئول پرداخت وجه آن نمی باشد.     د) مطلقاً مسئول پرداخت وجه آن است.
55- به موجب قانون صدور چک، در صورت صدور چک به وکالت، مسئولیت پرداخت وجه آن به عهده کیست؟
الف) فقط موکل                                  ب) فقط وکیل                             ج) وکیل و موکل متضامناً                         د) وکیل و موکل بالمناصفه
56- اگر دلال در معامله سهیم باشد در این صورت:
الف) آمر مسئولیتی ندارد و فقط دلال مسئولیت دارد.                 ب) با آمر خود، متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهند بود.
ج) دلال و آمر متضامناً مسئول اجرای تعهد می باشند.                 د) فقط آمر مسئول اجرای تعهد است.
57- موسسه دولتی از تاریخ ......... دارای شخصیت حقوقی می شود:
الف) ثبت                                          ب) ایجاد                                      ج) تصویب بودجه آن                            د) شروع به کار
58- معاملات تاجر در بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی که به ضرر طلبکاران نباشد:
الف) توسط دادگاه قابل فسخ است.            ب) در هر حال باطل است.                 ج) صحیح است.                د) توسط طلبکاران قابل فسخ است.
59- نسبت به دعاوی تاجر ورشکسته راجع به اموال غیر منقول که طلبکاران در آن ذینفع باشند، مدیر تصفیه .......... می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد.
الف) با اجازه عضو ناظر      ب) با اجازه عضو ناظر و موافقت تاجر ورشکسته      ج) با اجازه عضو ناظر و تصدیق دادگاه      د) با اجازه عضو ناظر و موافقت اکثریت طلبکاران
60- اگر تاجر ورشکسته اموال خود را مخفی نماید:
الف) ورشکسته به تقصیر است.                      ب) ممکن است ورشکسته به تقصیر محسوب شود. 

ج) ورشکسته به تقلب است.                          د) ممکن است ورشکسته به تقلب محسوب شود.

حقوق جزا
61- «الف» مبادرت به صدور دستور به (ب) برای ارتکاب قتل (ج) نموده است. (الف) به عنوان آمر به کدام مجازات محکوم می شود؟
الف) تعزیر و پرداخت دیه قتل             ب) حبس تعزیری از 3 تا 15 سال           ج) حبس ابد                          د) قصاص
62- مهلت پرداخت دیه از چه تاریخی محاسبه می شود؟
الف) از تاریخ قطعیت دادنامه              ب) از تاریخ وقوع جرم                ج) از زمان شکایت مجنی علیه یا اولیای دم            د) از زمان صدور حکم
63- در کدامیک از موارد ذیل قاذف با وجود داشتن شرایط مسئولیت، تعقیب کیفری نمی شود؟
الف) نابالغ بودن مقذوف              ب) دیوانه بودن مقذوف      ج) به امر نسبت داده شده، متظاهر بودن مقذوف        د) پدر یا جد پدری بودن مقذوف
64- در صورتی که الف نامه ای با امضا خود علیه ب به مقامات دولتی بنویسد و در آن اموری خلاف واقع و کذب را به او نسبت دهد، اقدام او چه عنوانی دارد؟
الف) افتراء ساده                             ب) نشر اکاذیب                    ج) افتراء عملی                        د) قذف
65- الف مأمور دولت بدون حکم مقام صلاحیتدار ب را به مدت 48 ساعت توقیف و قبل از تعقیب او را آزاد می کند عمل او:
الف) تغییری در جرم و مجازات نمی دهد.                                                ب) از موارد اعمال کیفیات مخففه قضایی است.
ج) از موارد اعمال کیفیات مخففه قانونی است.                                          د) هم عنوان مجرمانه را تغییر می دهد و هم مجازات را.
66- صدور چک وعده دار؛
الف) در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت مجازات دارد.                         
ب) حقوقی است و جنبه کیفری ندارد.
ج) موجب محرومیت از داشتن حساب جاری می گردد.                                 د) همیشه جرم است.
67- الف قیم آقای ب با استفاده از ضعف نفس شخصی ب، موفق به اخذ سند پرداختی از وی می گردد عنوان جزائی عمل الف کدام است؟
الف) کلاهبرداری                      ب) شروع به کلاهبرداری                   ج) خیانت در امانت                      
د) جرم خاص غیر از کلاهبرداری
68- حاج اکبر صمیمی که شغلش تجارت است از طریق تقلب در دفاتر تجاری خود و اعلام ورشکستگی از پرداخت مطالبات طلبکاران خودداری می کند، اقدام حاجی؛
الف) کلاهبرداری است.    ب) ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری است.       ج) ورشکستگی به تقصیر است.       
د) ورشکستگی به تقلب است.
69- هرگاه اموال دولتی به بنگاهداری سپرده شود و بنگاهدار اموال دولتی را تصاحب نماید اتهام وی چیست؟
الف) اختلاس                             ب) خیانت در امانت                         ج) تصرف غیر قانونی                           د) سرقت
70- الف مبادرت به ساختن یک سکه تاریخی و خیلی قدیمی نموده و آن را به دیگری می فروشد عمل الف عبارت است از:
الف) قلب سکه                           ب) قلب سکه و ترویج آن                  ج) کلاهبرداری                                   د) تخدیش سکه
71- الف برای اثبات طلب واقعی و احقاق حق خود مبادرت به تهیه سندی جدید بجای سند گم شده سابق خود نموده است عمل او:
الف) جعل سند است.               ب) جعل معنوی است.                      ج) جرم نیست.                                   د) شروع به کلاهبرداری است.
72- سردفتر در سند می نویسد که الف و ب در دفترخانه حاضر شده اند و سند فروش تنظیم نموده اند حال آنکه الف سواد نداشته و قصد اجاره را داشته است. اتهام سردفتر:
الف) جعل مادی                           ب) جعل معنوی                            ج) تبانی برای بردن مال غیر                             د) گزارش خلاف واقع

73- اجرای مجازات کدام یک از جرایم زیر قابل تعلیق است؟
الف) آدم ربایی                             ب) کلاهبرداری                            ج) تخریب اموال دولتی                              د) خیانت در امانت
74- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق خفیف تر باشد چه حقی برای محکوم علیه وجود دارد؟
الف) تقاضای اعاده دادرسی              ب) تقاضای تجدید نظر                   ج) تقاضای تخفیف مجازات                         د) تقاضای موقوفی اجرا
75- ترک انفاق زن و فرزندان صغیر از ناحیه شوهر چه عنوانی دارد؟
الف) تعدد واقعی                           ب) تعدد اعتباری                           ج) جرم خاص                                         د) تعدد مادی
76- کسی که شروع به جرمی کرده و به میل خود منصرف می شود ..........
الف) قابل تعقیب و مجازات نیست.                                                    ب) به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.   
ج) اجرای مجازات وی معلق می شود.                                                
د) از تخفیف مجازات برخوردار می شود.
77- هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق کدام قانون مجازات می شود؟
الف) قوانین جزایی محل وقوع جرم.         ب) قوانین جزایی ایران               ج) قوانین جزایی کشور مسترد کننده           د) طبق عهود بین المللی
78- در کدام یک از جرایم زیر سوء نیت مفروض است؟
الف) مرکب                                      ب) مقید                                 ج) مطلق                                           د) مادی صرف
79- هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات ایمنی کار، قتلی رخ دهد، نوع آن چیست؟
الف) شبه عمد                                  ب) خطای محض                       ج) در حکم شبه عمد                            د) در حکم خطای محض
80- در کدام مورد مرتکب فاقد مسئولیت مدنی است؟
الف) جنون                                      ب) اضطرار                               ج) صغر سن                                       د) دفاع مشروع

آیین دادرسی کیفری
81- در رسیدگی به جرم تخریب عمدی دیوار ملکی، اختلاف در مالکیت دیوار پیش می آید، صدور قرار اناطه:
الف) الزامی است.                       ب) بسته به تقاضای طرفین دارد.                   ج) مجاز است.                                  د) ممنوع است.
82- مرور زمان در چه جرائمی منجر به موقوفی تعقیب می گردد؟
الف) همه جرائم                            ب) بازدارنده                                 ج) تعزیرات و بازدارنده                         د) مقررات حکومتی و شرعی
83- گزارش ضابطین دادگستری در چه صورتی معتبر است؟
الف) موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.                                                ب) گزارش دهندگان واجد صلاحیت شهادت باشند.
ج) گزارش دهندگان دو نفر یا بیشتر باشند.                                            د) مطلقاً معتبر است.
84- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض بازپرس که دادستان با آن موافق بوده کدام است؟
الف) 10 روز                                ب) 20 روز                                  ج) پنج روز                                  د) یک ماه
85- صدور کیفر خواست از وظایف و اختیارات کدام مقام قضایی ذیل است؟
الف) بازپرس                               ب) دادیار                                    ج) دادستان                                  د) دادیار و بازپرس
86- در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و دادیار در صدور قرار نهایی حل اخلاف چگونه به عمل می آید؟
الف) نظر دادیار معتبر است.  ب) نظر دادستان معتبر است.     ج) حل اختلاف با دادگاه عمومی است.     د) حل اختلاف با رئیس دادگستری است.
87-کدام قرار بازپرس قابل اعتراض است؟
الف) مجرمیت                             ب) عدم صلاحیت                          ج) ارجاع به کارشناس                              د) وثیقه و کفالت
88-هرگاه متضرران از جرم متعدد باشند برای شروع به تحقیقات مقدماتی شکایت چند نفر از آنها ضروری است؟
الف) شکایت همگی                      ب) شکایت یک نفر                        ج) شکایت نصف بعلاوه یک نفر                 د) شکایت دو سوم آنها
89- امتناع متهم از اداء پاسخ به هنگام تحقیقات .........
الف) دلیل بر قبول اتهام است.          ب) به منزله اقرار است.                   ج) قرینه بر توجه اتهام دارد.        
د) تنها در صورت مجلس قید می گردد.
90- در کدام یک از موارد زیر می توان بدون صدور احضاریه، دستور جلب را صادر نمود؟
الف) جرمی که مجازات قانونی آن قطع عضو باشد.                                ب) جرمی که مجازات قانونی آن بیش از ده سال حبس باشد.
ج) جرمی که مجازات قانونی آن شلاق باشد.                                        د) جرایم امنیتی
91- توسل به علم قاضی در امور کیفری در چه موردی جایز است؟
الف) در حق الله                        ب) در حق الناس                   ج) در حق الله و حق الناس              د) مطلقاً جایز نیست.
92- بازداشت کفیل برای وصول وجه الکفاله:
الف) ممنوع است.                      ب) اجباری است.                   ج) اختیاری است.                         د) در صورت درخواست مدعی خصوصی اجباری و الا اختیاری است.
93- شخصی در تهران با معاونت دیگری از اصفهان مرتکب جرم کلاهبرداری شده و در تهران دستگیر می شود معاون جرم هم در شیراز دستگیر می شود رسیدگی به جرم این دو نفردر صلاحیت مرجع قضایی کدام شهرستان است؟
الف) هر دو در تهران           ب) هر دو اصفهان                    ج) معاون در اصفهان و مباشر در تهران              د) معاون در شیراز و مباشر در تهران
94- رسیدگی به جرایم بخشداران در صلاحیت کدام مرجع است؟
الف) دادگاه انقلاب                      ب) دادگاه عمومی تهران                 ج) دادگاه محل وقوع جرم                              د) دادگاه مرکز استان
95- کدام یک از جرایم ذیل در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان می باشد؟
الف) جرایم مطبوعاتی                  ب) جرایم اطفال                          ج) منافیات عفت                                         د) جرایم علیه امنیت
96- مرجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر هرگاه کیفر خواست دلالت بر اعدام نماید کدام است؟
الف) دیوان عالی کشور                ب) دادگاه انقلاب                         ج) دادگاه کیفری استان                                  د) دادگاه عمومی
97- به جرایم خاص نظامی- انتظامی افراد نیروهای مسلح، که به لحاظ ضابط دادگستری بودن مرتکب می شوند در کدام مرجع رسیدگی می شود؟
الف) دادگاههای نظامی                 ب) دادگاههای عمومی                  ج) دادگاه انقلاب                                    د) دادگاه انقلاب یا نظامی
98- رأی دادگاه بدوی ظرف چند روز قابل واخواهی است؟
الف) 10 روز                              ب) یک ماه                               ج) 20 روز                                           د) یک هفته
99- در صورتی که بنا به صلاحدید دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام شود و رأی صادر شود:
الف) قرار دادگاه غیابی است.           ب) حکم غیابی است.                   ج) رای دادگاه حضوری است.                    د) این رأی اعتباری ندارد.
100- کدام یک از موارد نقض بلا ارجاع در دیوان است؟
الف) نقص تحقیقات                                                               ب) عدم رعایت صلاحیت از سوی دادگاه صادر کننده رأی.
ج) جرم نبودن عمل ارتکابی از سوی متهم                                      د) اشتباه دادگاه در تشخیص نوع اتهام انتسابی

اصول فقه
101ـ مهمترین دلیل حجیت اصل برائت .........
الف) قاعده وجوب دفع ضرر محتمل      ب) قاعده قبح عقاب بلابیان                  ج) بنای عقلا                   د) حدیث رفع
102ـ در واجب تخییری چه اصلی حاکم است؟
الف) اصل تخییر                                   ب) اصل برائت                             ج) هیچ اصلی جاری نیست.    د) احتیاط
103ـ «دعاوی متعددی را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود» در صورتی که ندانیم در مورد اقامه  دعوای مختلف به موجب یک دادخواست دادگاه چه اقدامی خواهد کرد دچار چه شبهه ای شده ایم؟
الف) شبهه حکمی                      ب) شبهه موضوعی          ج) شبهه مفهومی                   د) شبهه مصداقی
104ـ ماده 1257 ق.م : هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند ... چه اصلی را بیان می کند.
الف) اصل احتیاط         ب) اصل عدم                        ج) اصل برائت                                 د) گزینه ب و ج
105ـ استصحاب حق خیار بدون قید فوری چه نوع استصحابی است؟
الف) استصحاب کلی نوع اول              ب) استصحاب جزیی                     ج) استصحاب کلی نوع دوم       د) استصحاب مقتضی
106ـ کدام یک از اقسام شهرت از تراجیح است؟
الف) شهرت فتوایی                      ب) شهرت روایی                         ج) شهرت عملی                  
د) گزینه ب و ج
107ـ به فرض اینکه قاعده ید و تصرف را اصل بدانیم ید از چه باب بر اصل استصحاب مقدم است؟
الف) تخصیص                      ب) تخصص                         ج) حکومت                                 د) ورود
108ـ چنان چه کسی با دعوت به منزل شخصی وارد شود و بدون اذن صاحبخانه از وسایل پذیرایی استفاد نماید و ظرفی شکسته شود شرعاً ضامن نیست این امر از باب
الف) عرف                     ب) اذن فحوا و شاهد حال                   ج) قیاس اولویت                             د) استصلاح
109ـ خبری است که یکی یا تمام روایان آن شیعه نباشند ولی همگی توثیق شده باشند:
الف) خبر موثق                    ب) صحیح                           ج) حسن                                 د) ضعیف
110ـ مشهور اصولیون معتقدند الفاظ وضع شده اند برای معنای
الف) اعم                    ب) مجاز                                         ج) صحیح                                 د) حقیقت شرعیه
111ـ حقیقت شرعی دارای چه وضعی است؟
الف) وضع تعینی                   ب) وضع تعیینی صریح                       ج) وضع عام                                 د) وضع تعیینی ضمنی
112ـ خواستگاری از زنی که در عده دیگری باشد شرعاً حرام است اگر این عمل حرام انجام شود نکاح چه حکمی دارد؟
الف) باطل است. نهی موجب فساد معامله است.          ب) صحیح است. نهی موجب فساد معامله نیست.          

ج) نکاح قابل فسخ می شود.                                     د) هیچکدام
113ـ کدام یک از جملات زیر فقط منطوق دارد؟
الف) هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.           ب) هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه که آخر آنها مسدود نیست تملک کند.
ج) کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود.             د) ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است.
114ـ حکم ماده 1158 ق.م به چه دلالتی نتیجه گیری شده:
«طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه  نگذشته باشد»
الف) دلالت ایماء              ب) دلالت اشاره                                 ج) دلالت تضمنی                           د) دلالت اقتضا
115ـ رابطه بین دو ماده 445 و 446 ق.مدنی از لحاظ اصولی چیست؟
ماده 445: هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود.
ماده 446: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
الف) عام و خاص             ب) مطلق و مقید                    ج) مجمل و مبین                          د) ظاهر و نص
116ـ اصطلاح تعهد در حقوق مدنی منصرف است به دین مالی ... این انصراف :
الف) انصراف ناشی از کثرت استعمال، مانع اطلاق نیست.                     ب) انصراف ناشی از کثرت استعمال، مانع اطلاق است.
ج) انصراف بدوی است و مانع اطلاق است.                                      
د) انصراف بدوی است و مانع اطلاق نیست.
117ـ کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگر هم داشته باشد ولی آن احتمال ضعیف و مرجوح باشد.
الف) نص                           ب) مجمل                                  ج) ظاهر                           د) مأول
118ـ ماده 866 ق.م از لحاظ اصولی کدام یک از موارد ذیل است؟
ماده 866: در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
الف) مجمل                         ب) مبین                                  ج) ظاهر                                        د) عام
119ـ کدام عبارت صحیح است؟
الف) حجیت عام در عموم به واسطه ظهور است.               ب) اکثر اصولین معتقدند به اینکه اجمال مخصص به عام نیز سرایت می کند.
ج) بین اصولیون در مفهوم وصف اختلاف است.                 د) همه موارد صحیح است.
120ـ تهیه پروانه کار برای بیگانگان مقدمه ...
الف) صحت است.                      ب) قانونی است.                               ج) عقلی است.             د) شرعی است.


کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است