دو شنبه، 3 اردیبهشت 1397 (Mon, 23 Apr 2018) | 12:14:23  
اخبـــار مـوسـســـه
رشته/شهرهای تکمیل ظرفیت ارشد حقوق دانشگاه آزاد
تاریخ انتشار: 1391/07/04 | تعداد بازدید: 7743کد رشته 20804 - حقوق بین الملل:

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

597

مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد

222

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

231

واحد لبنان

زن و مرد

688

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

زن و مرد

415

واحد علوم و تحقیقات فارس

زن و مرد

594

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

زن و مرد

562

پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

زن و مرد

کد رشته 20805- حقوق جزا وجرم شناسی:

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

648

مرکزبین المللی بندر انزلی

زن و مرد

629

پردیس علوم و تحقیقات مازندران

زن و مرد

627

پردیس علوم و تحقیقات اردبیل

زن و مرد

622

پردیس علوم و تحقیقات سمنان

زن و مرد

614

پردیس علوم و تحقیقات بروجرد

زن و مرد

617

پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی

زن و مرد

615

پردیس علوم و تحقیقات کردستان

زن و مرد

613

پردیس علوم و تحقیقات گیلان

زن و مرد

237

واحد علوم و تحقیقات کرمان

زن و مرد

562

پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

زن و مرد

619

مرکزبین المللی کیش

زن و مرد

630

پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

زن و مرد

415

واحد علوم و تحقیقات فارس

زن و مرد

618

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

زن و مرد

624

پردیس علوم و تحقیقات یزد

زن و مرد

623

پردیس علوم و تحقیقات ساوه

زن و مرد

236

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

زن و مرد

602

مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم

زن و مرد

593

پردیس علوم و تحقیقات همدان

زن و مرد

594

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

زن و مرد

596

پردیس علوم و تحقیقات مرکزی

زن و مرد

688

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

زن و مرد

222

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

231

واحد لبنان

زن و مرد

679

پردیس علوم و تحقیقات گلستان

زن و مرد

597

مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد

682

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

زن و مرد

685

پردیس علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

زن و مرد

649

پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

زن و مرد

639

پردیس علوم و تحقیقات ایلام

زن و مرد

632

پردیس علوم و تحقیقات بوشهر

زن و مرد

638

پردیس علوم و تحقیقات البرز

زن و مرد

628

پردیس علوم و تحقیقات قزوین

زن و مرد

626

پردیس علوم و تحقیقات زنجان

زن و مرد

625

پردیس علوم و تحقیقات دماوند

زن و مرد

637

واحد علوم و تحقیقات سیرجان

زن و مرد

660

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

زن و مرد

568

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

زن و مرد

652

پردیس علوم و تحقیقات خمین

زن و مرد

661

واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

زن و مرد

201

واحد تفت

زن و مرد

179

واحد میبد

زن و مرد

651

پردیس علوم و تحقیقات لرستان

زن و مرد

658

پردیس علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

زن و مرد

659

پردیس علوم و تحقیقات قم

زن و مرد

کد رشته 20807حقوق خصوصی:

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

651

پردیس علوم و تحقیقات لرستان

زن و مرد

661

واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

زن و مرد

619

مرکزبین المللی کیش

زن و مرد

201

واحد تفت

زن و مرد

660

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

زن و مرد

623

پردیس علوم و تحقیقات ساوه

زن و مرد

624

پردیس علوم و تحقیقات یزد

زن و مرد

628

پردیس علوم و تحقیقات قزوین

زن و مرد

638

پردیس علوم و تحقیقات البرز

زن و مرد

632

پردیس علوم و تحقیقات بوشهر

زن و مرد

639

پردیس علوم و تحقیقات ایلام

زن و مرد

649

پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

زن و مرد

659

پردیس علوم و تحقیقات قم

زن و مرد

259

واحد ابرکوه

زن و مرد

163

واحد شیراز

زن و مرد

682

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

زن و مرد

679

پردیس علوم و تحقیقات گلستان

زن و مرد

470

مرکز تسوج

زن و مرد

222

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

231

واحد لبنان

زن و مرد

688

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

زن و مرد

236

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

زن و مرد

237

واحد علوم و تحقیقات کرمان

زن و مرد

415

واحد علوم و تحقیقات فارس

زن و مرد

602

مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم

زن و مرد

594

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

زن و مرد

232

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

زن و مرد

614

پردیس علوم و تحقیقات بروجرد

زن و مرد

630

پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

زن و مرد

562

پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

زن و مرد

596

پردیس علوم و تحقیقات مرکزی

زن و مرد

637

واحد علوم و تحقیقات سیرجان

زن و مرد

618

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

زن و مرد

629

پردیس علوم و تحقیقات مازندران

زن و مرد

625

پردیس علوم و تحقیقات دماوند

زن و مرد

568

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

زن و مرد

593

پردیس علوم و تحقیقات همدان

زن و مرد

615

پردیس علوم و تحقیقات کردستان

زن و مرد

617

پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی

زن و مرد

622

پردیس علوم و تحقیقات سمنان

زن و مرد

627

پردیس علوم و تحقیقات اردبیل

زن و مرد

613

پردیس علوم و تحقیقات گیلان

زن و مرد

626

پردیس علوم و تحقیقات زنجان

زن و مرد

648

مرکزبین المللی بندر انزلی

زن و مرد

کد رشته 20808- حقوق عمومی:.

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

637

واحد علوم و تحقیقات سیرجان

زن و مرد

618

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

زن و مرد

630

پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

زن و مرد

236

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

زن و مرد

594

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

زن و مرد

231

واحد لبنان

زن و مرد

222

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

597

مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد

کد رشته 20823- حقوق تجارت بین الملل:

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

688

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

زن و مرد

کد رشته20822 علوم انسانی حقوق خصوصی:

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

142

واحد دامغان

زن و مرد

688

پردیس علوم و تحقیقات دامغان

زن و مرد

 

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است