یک شنبه، 7 آذر 1400 (Sun, 28 Nov 2021) | 18:29:04
سـامـانـه آزمــون اینترنتی دانشجویان مـوسـســه فاخــــــر

ورود بـه سیستــم
پـســت الـکـتــرونــیــک:
رمــز عبـــور:
شنــاســــه تـصــویــری: (اگر تصویر ناخواناست، اینجا را کلیک کنید)
دریافت شناســه کـاربــری
  • اگر دانشجوی موسسه هستید
  • شماره دانشجویی خود را دارید
  • جهت دریافت مشخصات ورود خود، از این قسمت اقدام کنید


امروز پنج شنبه 11 شهریور ماه سایت فاخر به آزمون آنلاین میان ترم تابستان اختصاص دارد:


زبان انگلیسی:

سطح یک : ساعت 17:30
سطح دو: ساعت 17:30
سطح سه: ساعت 17:30

سطح چهار: ساعت 18
سطح پنج: ساعت 18
سطح شش: ساعت 18

سطح هفت: ساعت 18:30
سطح هشت: ساعت 18:30
سطح نه: ساعت 18:30

سطح ده: ساعت 19
سطح یازده: ساعت 19
سطح دوازده: ساعت 19


زبان فرانسه:

سطح یک: ساعت 19:30
سطح دو: ساعت 19:30
سطح سه: ساعت 19:30


زبان آلمانی:

سطح یک: ساعت 19:30
سطح دو: ساعت 19:30
سطح سه: ساعت 19:30