شنبه، 2 تیر 1397 (Sat, 23 Jun 2018) | 03:30:49  
اخبـــار مـوسـســـه
سوالات آزمون وکالت 90
تاریخ انتشار: 1390/09/04 | تعداد بازدید: 13005

 

لطفا درصدهای خود در هر درس را با تماس با شماره های 6263668- 6263662 اعلام تا معدل آزمون شما محاسبه و به شما اعلام گردد. برای محاسبه درصد هر درس از فرمول زیر استفاده نمایید .

تعدادسئوالات درست هر درس ضربدر عدد 3 منهای تعداد سئوالات غلط ضربدر عدد 100 تقسیم بر عدد 60

 تذکر مهم : پاسخنامه مطابق با کلید سوالات کانون وکلای مرکز می باشد.حقوق مدنی

1- در صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می خورد که:

الف) عوضین موجود باشند.                        ب) یکی از جهات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد.

ج) تغییری در عوضین داده نشده باشد.           د) عوضین موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل یا قیمت آن تأدیه می شود.

2- کدام مورد صحیح است؟

الف) اقرار سفیه در امور مالی، موثر نیست.                                       ب) اقرار معلق، مؤثر نیست.

ج) اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به ضرر دُیان، نافذ نیست.                د) هر سه مورد صحیح است.

3- در عقود، اضطرار و اکراه به ترتیب ................. عقد می شوند.

الف) موجب عدم نفوذ، بطلان                                                ب) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ  

 ج) تأثیری در عقد ندارد، بطلان                                             د) تأثیری در عقد ندارد، عدم نفوذ یا بطلان

4- اگر عقد به علت اقاله یا فسخ به هم بخورد:

الف) شرطی که ضمن آن شده منفسخ می شود.                            ب) شرطی که ضمن آن شده نیز اقاله یا فسخ می شود.

ج) شرطی که ضمن آن شده باطل می شود.                                 د) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل می شود و الا اثری ندارد.

5- اگر مالک برای حق انتفاع مدت معین نکرده باشد:

الف) اثر ندارد چون باید مدت معین شود.                                       ب) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقای مال خواهد بود.

ج) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود.                 د) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.

6- اتخاذ تصمیم برای اداره بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالکین وجود نداشته باشد:

الف) به آراء دو سوم مالکین آپارتمان ها است.              

ب) به آراء مالکینی است که در عمل متصرف آپارتمان ها هستند.

ج) به آراء اکثریت مالکین آپارتمان ها است. 

د) به آراء اکثریت مالکینی است که مالک بیش از نصف مساحت تمام بخش های اختصاصی باشند.

7- موضوع اشاعه می تواند:

الف) فقط عین باشد.            ب) عین یا منافع باشد.              ج) عین یا حق باشد.             د) عین، منافع یا حق باشد.

8- متولی موقوفه عام برای اداره کردن موقوفه و مصرف درآمدهای آن در جهت نیت واقف:

الف) می تواند با دیگری شریک شود.                       ب) نمی تواند با دیگری شریک شود مگر به اذن حاکم

ج) فقط می تواند موقوفه را اجاره دهد.                      د) تنها با موافقت اداره اوقاف می تواند با دیگری شریک شود.

9- در یک شرکت مدنی (غیر بازرگانی) مسؤولیت شرکا نسبت به بدهی شرکت:

الف) به نسبت و به میزان آورده است.                       ب) مسؤولیت شرکا به میزان آورده آن ها تضامنی است.

ج) مسؤولیت شرکا تضامنی است.                            د) به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازند.

10- ماده 619 قانون مدنی مقرر داشته «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پنج میلیون تومان چک پول 50 هزار تومانی برای گذاردن در حساب سپرده خود به بانک تسلیم می کند و شماره چک پول ها را یادداشت می کند آیا سپرده گذار می تواند عین چک پول ها را مطالبه کند؟

الف) در صورتی که بانک عین چک پول ها را پس ندهد مرتکب خیانت در امانت شده است.

ب) بانک تکلیفی به رد عین چک پول ها ندارد و می تواند معادل مبلغ ریالی را باز پرداخت کند.

ج) بانک موظف است در صورت مطالبه سپرده گذار، عین چک پول ها را به سپرده گذار رد کند.

د) بانک تکلیفی به رد عین چک پول های سپرده شده را ندارد ولی موظف است چک پول های پنجاه هزار تومانی به سپرده گذار پس بدهد.

11- هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثنای عمل از ناحیه عامل فسخ شود:

الف) عامل مستحق هیچ گونه اجرتی نیست.                ب) عامل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود.

ج) عامل استحقاق تمام اجرت المسمی را دارد.             د) عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که انجام داده مستحق خواهد بود.

12- شخصی از مردی ضمانت کرده که نفقه گذشته و نیز نفقه آینده همسر او را بپردازد طبق قانون مدنی عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه ..................... و  نسبت به نفقه آینده ......................... است.

الف) صحیح- صحیح               ب) صحیح- باطل             ج) باطل- باطل            د) باطل- صحیح

13- اگر کسی مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد:

الف) ضامن عین و منافع است.                              

ب) در صورتی که عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عین و منافع است.

ج) در صورتی که جاهل به ضمان باشد ضامن نیست.   

د) در صورتی که عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عین است ولی ضامن منافع نیست.

14- در عقد بیع کدام یک از موارد ذیل مانع از انتقال مالکیت به مشتری است؟

الف) مؤجل بودن مبیع             ب) مؤجل بودن ثمن              ج) وجود خیار فسخ برای یکی از متبایعین      د) هیچکدام

15- «تحقق ارث» و «استقرار مالکیت ورثه» نسبت به ترکه متوفی به ترتیب منوط است به:

الف) موت حقیقی یا فرضی مورث، قبول ترکه از ناحیه ورثه       

ب) پرداخت دیون و حقوق متعلقه به ترکه، قبول ترکه از طرف ورثه

ج) موت حقیقی یا فرضی مورث، موت حقیقی یا فرضی مورث  

د) موت حقیقی یا فرضی مورث، پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است.

16- به موجب ماده 1085 قانون مدنی «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» حق حبسی که در این ماده برای زن در نظر گرفته شده است:

الف) اختصاص به تمکین عام دارد.                     ب) مطلق وظایف شرعی و قانونی را در بر می گیرد.

ج) اختصاص به تمکین خاص دارد.                     د) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردی تعیین می شود.

17- اگر در حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که از بی اعتباری تمام مفاد سند حکایت داشته باشد: کاملترین پاسخ کدام است؟

الف) اگر آن مندرجات به امضا رسیده و تاریخ داشته باشد معتبر است.

ب) آن مندرجات معتبر است مگر این که معلوم شود به نحوی باطل شده است.

ج) آن مندرجات معتبر است اگر چه دارای تاریخ و امضا نباشد.

د) آن مندرجات معتبر است مگر این که روی آن خط کشیده شده باشد.

18- کلاله امی در چه صورتی به قرابت ارث می برد؟

الف) در صورتی که با جده جمع شود.                      ب) در صورتی که با اخوه ابی جمع شود.

ج) کلاله امی همیشه فرض بر است.                         د) در صورتی که با برادر و خواهر ابوینی جمع شود.

19-در صورتی که وراث متوفی منحصر به یک نفر دایی امی و یک نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترک متوفی به شرح زیر تقسیم می شود؟

الف) یک سوم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین خاله های ابوینی تقسیم می شود.

ب) یک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالمناصفه بین دو خاله ابوینی تقسیم می گردد.

ج) یک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین هر سه خاله تقسیم می شود.

د) یک ششم ترکه به دایی امی می رسد بین سایرین به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

20- چنانچه عقد وکالت به صورت بلاعزل واقع شود و بعداً هر یک از وکیل یا موکل فوت نمایند عقد وکالت:

الف) باطل می شود.         ب) تابع اراده وکیل است.   ج) منفسخ می شود.      د) به قوت خود باقی است.

 

آیین دادرسی مدنی

 

21- در مواردی که دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص می دهد؟

الف) چنانچه حکم معترض عنه قابل تفکیک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جدید اقدام می نماید.

ب) چنانچه حکم معترض عنه قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام می نماید.

ج) چنانچه حکم معترض عنه قابل تفکیک باشد نسبت به نقض آن و صدور حکم جدید اقدام می نماید.

د) چنانچه حکم معترض عنه غیر قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام می نماید.

22- زمان سپردن تأمین مناسب در اجرای حکم غیابی:

الف) زمان شروع عملیات اجرایی                 ب) زمان درخواست اجرائیه       

ج) زمان اعلام ختم عملیات اجرائی               د) زمان صدور اجرائیه

23- درخواست ابطال رأی داور:

الف) در صورتی که درخواست ابطال مستند به اسناد تجاری باشد دادگاه مکلف به توقف اجرای رأی داور است.

ب) دادگاه در صورت وجود جهات قانونی ابطال مکلف به توقف اجرای داور است.

ج) در صورت قوی بودن دلائل خواهان و سپردن تأمین مناسب از موجبات توقف اجرای رأی داور است.

د) در صورت سپردن تأمین مناسب از موجبات توقف اجرای رأی داور است.

24- دادگاه بدوی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به ارزش خواسته 000/000/21 ریال (بیست و یک میلیون ریال) حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید:

الف) این حکم قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت اسقاط حق تجدیدنظر قابل فرجام است.

ب) این حکم پس از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل فرجام است.

ج) این حکم پس از تأیید توسط دادگاه تجدیدنظر استان- قابل فرجام است.

د) این حکم مطلقاً قابل فرجام نیست.

25- در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:

الف) دفتر دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

ب) دفتر دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر می کند و این قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوی است.

ج) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

د) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند و این قرار قطعی است.

26- کدام عبارت صحیح است؟

الف) مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد در صورتی قابل توقیف نیست که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و دلائلی نیز ارائه نماید.

ب) چنانچه عین محکوم به غیر منقولی در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعای حقی از عین یا منافع نماید این امر مانع عملیات اجرایی نیست.

ج) اموال منقولی که داخل محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

د) اموال منقول خارج از محل کار یا محل سکونت محکوم علیه در صورتی قابل توقیف است که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

27- قبول یا رد درخواست دستور موقت:

الف) قبول یا رد قابل فرجام نمی باشد اما ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی قابل اعتراض است.

ب) فقط قبول دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.

ج) فقط رد دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.

د) قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام است.

28- کدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادی صحیح است:

الف) در صورت ادعای جعل، ارائه کننده سند بایستی برای اثبات اصالت آن دلیل بیاورد.

ب) منکر اصالت سند بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد.

ج) در صورت انکار، ارائه کننده سند عادی بایستی برای اثبات اصالت سند دلیل بیاورد.

د) اظهار کننده تردید بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد.

29- چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد:

الف) اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می شود و در صورت قبول درخواست، رسیدگی در دیوان تا صدور حکم متوقف می شود.

ب) درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره از دادگاه تا زمانی که در دیوان عالی کشور رأی صادر نشده پذیرفته نمی شود.

ج) اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می شود ولی مانع ادامه رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی شود.

د) اگر درخواست اعاده دادرسی شود دیوان عالی کشور وفق مقررات به آن رسیدگی می نماید.

30- اگر دو نفر وکیل مجتمعاً وکالت را بعهده داشته باشند و یکی از آنها بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه هم نفرستد:

الف) دادگاه به وکیل غایب مهلت مناسبی برای ارسال لایحه اعطا می نماید.

ب) دادگاه با استماع مدافعات وکیل حاضر به دعوی رسیدگی می کند.

ج) دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه می دهد.

د) دادگاه جلسه رسیدگی را تجدید می کند.

31- در دعوی مطالبه مهریه:

الف) دادگاه محل وقوع عقد نکاح صالح است.              ب) دادگاه محل اقامت زوج صالح است.

ج) دادگاه محل اقامت زوجه صالح است.                      د) گزینه یک و دو صحیح است.

32- در مواردی که قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه تجدیدنظر صادر می شود و دادگاه نیز نمی تواند بدون نظر کارشناس رأی صادر نماید:

الف) عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب خروج کارشناسی از عداد دلائل تجدیدنظرخواه، و صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر می شود.

ب) عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظر خواه موجب توقف رسیدگی تجدیدنظر می شود.

ج) عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظر خواه موجب ابطال دادخواست تجدیدنظر می شود.

د) عدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب تأیید رأی بدوی بلحاظ فقد دلیل می شود. 

33- چنانچه پس از ابلاغ اوراق دادرسی به خوانده در نشانی معین، خوانده نشانی خود را تغییر دهد:

الف) خواهان مکلف است تغییر نشانی را به دادگاه اطلاع دهد والا جلسه دادرسی بدلیل گواهی مامور ابلاغ مبنی بر تغییر نشانی تجدید

 خواهد شد.

ب) برای خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی جدید خوانده ابلاغ می شود ودر صورت عدم رفع نقص درمهلت مقرر دادخواست

 او ابطال می شود .

ج) به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی جدید ابلاغ می شود در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دادخواست

 او صادر می شود .

د) خوانده مکلف است نشانی جدید خودرا به دفتر دادگاه اطلاع دهد والا ابلاغ اوراق به نشانی سابق معتبر خواهد بود.

34-چه شخصی را مطلقا نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

الف)کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی ا ز اصحاب دعوی باشند .

ب)کسانی که در دعوی ذی نفع باشند .

ج)کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان

د) مدیر دفتر دادگاه

35-مقررات آئین دادرسی مدنی اقتضای کدام یک از موارد ذیل را دارد :

الف) پس از ختم دادرسی، دادگاه می تواند ارجاع امر به کارشناس نماید .

ب) پس از ختم دادرسی دادگاه می تواند رای صادر کند .

ج) پس ا ز اعلام ختم مذاکرات ,داگاه تکلیفی در صدور رای ندارد .

د) پس از ختم دادرسی دعوت از طرفین مجاز است .

36-در ایراد امر مطروحه :

الف) تاریخ ثبت ارجاع تاثیری ندارد وباید پرونده به دادگاه عالی ارجاع شود .

ب)رابطه عرضی یا طولی محاکم ارتباطی به امر مطروحه ندارد .

ج) پرونده در دادگاهی که مؤخر در ثبت ارجاع است رسیدگی می گردد.

د) محاکم باید هم عرض باشند .

37-هرگاه کسی مال غیر منقول مغضوب را از غاصب بخرد در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مشتری کدام دادگاه ذیصلاح است ؟

الف) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول            ب) دادگاه محل اقامت غاصب

ج) دادگاه محل وقوع عقد بیع                       د) دادگاه حوزه اقامت مشتری

38-اگر در ایران از مدرک حقانیت مکتوم محکوم علیه حکمی درتاریخ 23/6/1390اطلاع حاصل شود اما آن مدرک

درتاریخ 24/6/1390واصل گرددآخرین موعد اقدام به اعاده دادرسی ..............است .

الف) 15/7/1390               ب) 13/7/1390               ج)14/7/1390                  د)12/7/1390

39-در دعاوی مالی غیر منقول :

الف) ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی همان است که خواهان در دادخواست تعیین می نماید.

ب) ارزش خواسته از نظر صلاحیت همان است که خواهان در  دادخواست تعیین می نماید .

ج) ارزش خواسته از نظر صلاحیت طبق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم وپرداخت می شود .

د) ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی وصلاحیت طبق ارزش معاملاتی املاک تقویم وپرداخت می شود .

40-کدام عبارت در خصوص اوقات رسیدگی دادگاه صحیح نیست ؟

الف) در صورتی که خوانده به  واسطه کمی مدت نتواند در اولین جلسه دادرسی اسناد خود را حاضر نماید وتاخیر جلسه را درخواست نماید دادگاه در صورت احراز صحت با تعیین جلسه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می نماید .

ب) در صورت تشخیص رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده در شعبه مرجوع الیه خارج از نوبت به عمل می آید .

ج) رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان ودیوان عالی کشور در وقت فوق العاده به عمل می آید.

د) رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی ,ممانعت از حق ومزاحمت خارج از نوبت به عمل می آید.

 

حقوق تجارت

 

41- کسبه جزء .....

الف) بازرگان محسوب شده و بدون استثناء مشمول همه تکالیف تجار می باشند.

ب) بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند .

ج‌)     مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند.

د) در گذشته بازرگان به حساب می آمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمی شوند.

42- ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی مزبور کرده و خسارات او، پس بگیرد مگر در صورتی که :

الف) قبل از وصول مرسل الیه ورشکسته شده باشد.        

ب) بارنامه به مرسل الیه تسلیم نشده باشد .

ج‌)     مال التجاره به مقصد نرسیده باشد .                     

د) متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد .

43- کدام یک از موارد زیر در خصوص ضمانت تجاری صحیح است ؟

الف) ضامن صرفاً در صورت پرداخت دین به مضمون له، بری الذمه می شود .

ب‌)   در صورت استنکاف مضمون له از دریافت طلب، ضامن فوراً و به خودی خود بری الذمه می شود .

ج‌)     در صورت استنکاف مضمون له از دریافت طلب ضامن بهیچ وجه بری الذمه نمی شود .

د) هیچکدام

44- شرکت های تعریف شده در حقوق تجارت ایران عبارتند از:

الف) سهامی، با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی

ب) سهامی، با مسؤولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی

ج) سهامی، با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی

د) سهامی، با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام

45- ادغام شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران :

الف) تنها در مورد شرکت های تعاونی به رسمیت شناخته شده است .

ب) تنها در مورد شر کت های دولتی پذیرفته شده است .

ج) هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

د) به موجب قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی تجویز شده است .

46- در صورت ورشکستگی شرکت نسبی:

الف) شرکاء نیز ورشکسته اعلام خواهند شد .

ب) مطلقاً امکان ورشکستگی شرکا وجود ندارد.

ج) تحت شرایط خاص در صورتی که شریک یا شرکا در خارج از شرکت تاجر باشند امکان صدور حکم ورشکستگی آنان وجود دارد.

د) گزینه ب و ج صحیح است  .

47- معیار رأی گیری در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی .............. و در شرکت مسئولیت محدود ................. می باشد .

الف) اکثریت آراء حاضر- دارندگان بیش از نیمی از کل سرمایه شرکت

ب) تعداد سهامداران حاضر تعداد شرکاء حاضر         

ج) میزان آراء حاضر میزان آراء حاضر

د) دارندگان بیش از نیمی از کل سرمایه شرکت اکثریت آراء حاضر

48- بانک الف با اخذ وثایق ملکی به شرکت پارس یک فقره وام اعطاء نموده است . به علت عدم پرداخت دیون توسط شرکت، بانک از طریق اجرائیه ثبتی در صدد وصول مطالبات خویش است . قبل از خاتمه عملیات اجرایی ثبتی ، حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود، در این صورت:

الف) عملیات اجرایی ثبتی متوقف می شود و دایره اجرا باید پرونده اجرایی را به اداره تصفیه ارسال نماید .

ب) صدور حکم ورشکستگی مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت نیست ، زیرا بانک طلبکار دارای وثیقه است .

ج) عملیات اجرایی ثبتی متوقف نمی شود و دایره اجرا باید مراتب را به اداره تصفیه اطلاع دهد .

د) مدیر تصفیه شرکت باید جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی تقاضای صدور دستور موقت نماید و مادام که دستور موقت صادر نشده است نمی توان مانع ادامه عملیات اجرائی شد .

49- شرکت های تضامنی و نسبی از هر جهت تابع قواعد یکسانند مگر از جهت:

الف) تعداد شرکاء          ب) تعداد مدیران         ج) میزان مسئولیت شرکاء        د) سه مورد الف، ب و ج

50- بازرسان شرکت سهامی عام از جهت شرایط انتخاب مشمول :

الف) آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 می باشند .

ب) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372 می باشند .

ج) موارد الف و ب می باشند .

د) قانون تجارت 1311 می باشند .

51 ) کدام عبارت صحیح است ؟

الف) در صورتی که شخصی مدیریت عاملی بیش از یک شر کت را عهده دار باشد به حکم دادگاه از سمت خود عزل و کلیه اقدامات او ابطال می گردد .

ب) مدیر عامل در حدود اختیارات تفویضی توسط مجمع عمومی عادی نماینده شرکت محسوب شده و حق امضاء دارد .

ج) مدیر عامل شرکت تنها با مصوبه مجمع عمومی عادی حق اخذ وام از شرکت برای خود دارد .

د) مدیر عامل شرکت در صورت تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه در مقابل شرکت و اشخاص ثالث حسب مورد مسئولیت انفرادی و اشتراکی دارد .

52- مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود که به موجب اساسنامه ، بدون تصویب مجمع عمومی شرکاء مجاز به انجام عمل حقوقی بیش از پانصد میلیون ریال نبوده است ، باعث انعقاد قراردادی به نمایندگی از شرکت تعهد به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال نموده است :

الف) شرکت نسبت به کل مبلغ قرارداد در برابر متعهد له مسئول پرداخت است .

ب) مدیر عامل شخصاً مسئول پرداخت مبلغ مورد متعهد می باشد .

ج) شرکت در برابر متعهد له هیچ مسئولیتی ندارد .

د) شرکت تا میزان پانصد میلیون ریال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غیرنافذ است .

53- در صورت صدور چک از حساب مشترک، کلیه صادرکنندگان:

الف) بر اساس قرارداد گشایش حساب با بانک مسئولیت دارند.       

ب) بالمناصفه- بالسویه دارای مسئولیت هستند .

ج) بر پایه توافق میان خود مسئول پرداخت می باشند .

د) بصورت تضامنی و هر یک نسبت به کل مبلغ چک مسئولیت دارند .

54- مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ ............. می باشد .

الف) صدور گواهینامه عدم پرداخت                                ب) ثبت دادخواست مطالبه وجه

ج) صدور چک                                                         د) مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی

55- اوراق مشارکت :

الف) در قانون خاص پیش بینی شده و در صورت تعارض ، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است .

ب) در کنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مالی محسوب می باشد .

ج) تنها در نظریه شورای نگهبان پذیرفته شده و به صورت رویه بانکها در آمده است .

د) در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 پیش بینی و جایگزین اوراق قرضه شده است .

56- واخواست ( اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت............ از تاریخ سررسید بایستی صورت گیرد .

الف) 10 ماه                ب) 15 روز               ج) 10 روز               د) در خارج 6 ماه و در ایران 30 روز

57- دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه............. می تواند اقدام نمایند .

الف) صادر کننده و ظهر نویسان                   ب) صادر کننده و ضامن

ج) فقط صادر کننده                               د) صادر کننده و ظهرنویس و ضامن

58- در صورتی که تاجر ورشکسته اقرار به وقفیت مال خود نماید:

الف) وقف غیرنافذ است.       ب) اقرار او نافذ است.         ج) وقف قابل فسخ است.       د) اقرار او نافذ نیست .

59- به محض صدور حکم توقف تاجر:

الف) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدعی العموم اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر پیگیری خواهد شد .

ب) دعاوی علیه تاجر به طرفیت ناظر تصفیه اقامه ولی در دعوای موجود به طرفیت مدیر تصفیه ادامه می یابد .

ج) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه و دعوای موجود نیز به طرفیت شخص اخیر ادامه خواهد یافت .

د) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر ادامه خواهد یافت .

60- مرور زمان دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد . ...........

الف) پس از انقضای ده سال از تاریخ آخرین تعقیب قضایی است .

ب) پس از انقضای ده سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است .

ج) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور چک است .

د) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است مگر اینکه ظرف این مدت رسما اقرار به دین شود .

اصول استنباط

61- از ماده 691 قانون مدنی که می گوید: ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. می فهمیم که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده، باطل نیست. این امر مصداق کدام یک از موارد زیر است؟

الف) مفهوم موافق        ب) مفهوم مخالف            ج) قیاس اولویت                  د) قیاس مساوات

62- ماده 3  قانون مجازات اسلامی می گوید: « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم  شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد » این ماده مصداق کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) عام مجموعی            ب) عام بدلی                  ج) عام افرادی                   د) مخصص منفصل

63- ماده 871 قانون مدنی که می گوید: « هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند. » مصداق کدام یک از اقسام مخصص متصل می باشد ؟

الف) شرطی                ب) وصفی         ج) غایت       د) استثنائی

64- از حکم ماده 360 قانون مدنی که می گوید: « هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.» برداشت می کنیم : «هر چیزی که مستقلا قابل فروش نیست، استثنای آن  از مبیع نیز جایز نیست ( از قبیل حق ارتفاق) » این برداشت، مصداق کدام اصطلاح است ؟

الف) مفهوم موافق             ب) مفهوم مخالف      ج) مفهوم شرط           د) هر دو مورد ب و ج

65- برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، داشتن گواهی عدم امکان سازش ، لازمه اجرای صیغه طلاق است . گواهی مزبور مصداق کدام مقدمه است ؟

الف) مقدمه عقلی                ب) مقدمه قانونی         ج) مقدمه مقارن                 د) هر دومورد ب و ج

66- ماده 143 قانون مدنی می گوید: « هر کس از اراضی موات و مباحه ، قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود.» این ماده متضمن چه دلالتی است ؟

الف) اشاره            ب) تضمنی             ج) اقتضاء          د) تنبیه و ایماء

67- برابر ماده 595 قانون مجازات اسلامی ، توافق بین دو یا چند نفر مبنی بر دریافت و پرداخت ربا جرم است و طبق تبصره 3 همان ماده، ربای بین پدر و فرزند یا زن و شوهر ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. بین ماده و تبصره مذکور چه نسبتی وجود دارد ؟

الف) حکومت       ب) ورود          ج) تخصص            د) تخصیص

68- ماده 1023 قانون مدنی مقرر می دارد : «هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می شود. » ماده 155 قانون امور حسبی می گوید: « جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد .........» ماده اخیر از نظر احتساب اولین آگهی مذکور در ماده 1023 قانون مدنی :

الف) مخصص آن است                            ب) ناسخ آن است.        

ج) مبین آن ( به کسر یاء) است                 د) مقید آن ( به کسر یاء ) است .

69- عبارت ماده 861 قانون مدنی که می گوید: « موجب ارث دو امر است : نسب و سبب » مصداق کدام اصطلاح است ؟

الف- نص                        ب) محکم                  ج) متشابه             د) هر دو مورد الف و ب

70- طبق ماده 195 قانون مدنی : « اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. » اگر با عنایت بدین ماده درباره معامله مکره: وقتی که به سرحد فقدان قصد برسد، حکم به بطلان دهیم ، این حکم مصداق چیست؟

الف) قیاس اولویت            ب) قیاس خفی          ج) قیاس مستنبط العله           د) قیاس منصوص العله

71- طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، کیفر تهدید ، شلاق یا زندان است . چنین کیفری مصداق چه نوع تخییری است ؟

الف) تخییر بین دو حکم متزاحم                      ب) تخییر بین محذورین                    

ج) تخییر بین دو دلیل متعارض                        د) تخییر بین افراد واجب مخیر

72- ماده 691 قانون مجازات اسلامی می گوید: « هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد ................ به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود .................. » عبارات بعد از « اعم از اینکه » مصداق کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) قرینه لفظیه           ب) مخصص              ج) قرینه متصله            د) مبین « به فتح یاء »

73- ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازت جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است. » مجازات قصاص ، حدود و دیات نسبت به این حکم چه رابطه ای دارد؟

الف) ورود                   ب) تقیید                 ج) تخصص                  د) تخصیص

74- ماده 862 قانون مدنی می گوید: « اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند 1پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد » کلمه « اولاد » در این بند نسبت به متوفی :

الف ) صحت سلب دارد و حقیقت است .           ب) صحت سلب دارد و مجاز است.

ج) عدم صحت سلب دارد و مجاز است.            د) عدم صحت سلب دارد و حقیقت است.

75- طبق ماده 67 قانون مدنی: « مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است ...........» حکم مندرج در این ماده :

الف) حکم تکلیفی است چون مستقیما با افعال مکلفین ارتباط دارد.

ب) حکم وضعی است چون مستقیما ارتباط با افعال مکلفین ندارد.

ج) حکم ظاهری است چون ظهور عبارت در بطلان چنین عملی است .

د) حکم تکلیفی از نوع حرمت است چون هیچ کس نباید چنین مالی را وقف کند .

76-  ماده 445 قانون مدنی می گوید: « هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود. » عیوب زن و مرد در عقد نکاح نیز موجد خیار فسخ است. ماده مذکور ، مطلق است یا مقید؟

الف) چون انصراف لفظ « خیارات » به خیارات موجود در معاملات ، انصراف بدوی است چنین انصرافی مانع اطلاق لفظ

نمی شود. (مطلق است )

ب) چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد ، مطلق است .

ج) چون انصراف لفظ «خیارات» به خیارات موجود در معاملات به دلیل کثرت وجود مصداق در خارج می باشد این انصراف مانع اطلاق لفظ می شود. (مطلق نیست.)

د) چون انصراف لفظ « خیارات » به خیارات موجود در معاملات، ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی از مصادیق آن است ، مانع اطلاق لفظ می شود . (مطلق نیست.)

77- در صورتی که عقد نکاح پس از مقاربت زوجین منحل شده و زن در زمانی ازدواج مجدد کند که طفل متولد از او بتواند به هر یک از دو شوهر اول و دوم ملحق شود مطابق ماده 1160 قانون مدنی ، طفل ملحق به شوهر دوم خواهد بود مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن، دلالت کند، این ماده متضمن کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) تزاحم دو اماره فراش     ب) اصل تاخر حادث    ج) اصل عدم      د) هر دو مورد الف و ب

78- ماده 1158 قانون مدنی می گوید: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است » ماده 328 آن قانون نیز می گوید: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد» هر یک از این دو ماده به ترتیب مصداق کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) حکم ظاهری و حکم واقعی                ب) دلیل قطعی و دلیل ظنی

ج) حکم واقعی و حکم ظاهری                   د) دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی

79-ماده 956 قانون مدنی ، مرگ طبیعی را پایان اهلیت استحقاق انسان شمرده است ولی ماده 1018 همان قانون ، تاریخ صدور حکم موت فرضی را ( در مورد غایب مفقود الخبر ) پایان آن اهلیت شمرده است رابطه ماده 1018 نسبت به ماده 956 قانون مزبور مصداق کدام مورد است ؟

الف) ورود             ب) حکومت                   ج) تخصیص                 د) تخصص

 

 80- ماده 1043 قانون مدنی می گوید: « نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری او است ........» اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باکره مصداق کدام اصطلاح است ؟

الف) علت             ب) سبب                      ج) شرط نفوذ               د) شرط صحت

 

 حقوق جزا

81- الف که فردی عاقل و بالغ است برای سرقت از آقای ب که 14 سال تمام هجری شمسی دارد استفاده می کند، در این صورت :

الف) الف در حکم مباشر است .          

ب) الف در حکم مباشر و ب فاقد مسئولیت کیفری است .

ج) الف در حکم مباشر نیست و ب نیز فاقد مسئولیت کیفری است .

د) الف معاون در جرم تلقی و ب نیز تعزیر می گردد .

82- تحریک یا ترغیب به خودکشی :

الف) جرم نیست .

ب) تسبیب در قتل می شود .

ج) در صورتی که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صورت گیرد جرم تلقی می گردد .

د) معاونت در قتل به حساب می آید .

83- اگر شخصی داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها را تغییر داده و یا این که داده های متقلبانه به آن ها وارد کند، مرتکب چه جرمی شده است :

الف) جعل                                                           ب) کلاهبرداری رایانه ای                

ج) دست کاری غیر مجاز در سیستم رایانه ای                د) تخریب داده های رایانه ای

84- جلسه مجمع عمومی فوق العاده یک شرکت سهامی خاص با حضور همگی سهامداران غیر از یک نفر تشکیل و در این جلسه با توجه به ادعای یکی از سهامداران دایر بر خرید سهم سهام دار غایب چنین تصمیم گرفته

 می شود که سهام دار غایب با فروش سهام خود از شرکت خارج و سهامدار مدعی خرید وارد شرکت شود بعد از اطلاع سهامدار غایب از این موضوع وی اقدام به شکایت نموده به نظر شما اقدام سهامدارن :

الف) جعل است.                                                           ب) کلاهبرداری است.    

ج) از جرائم خاص مندرج در قانون تجارت است.                     د) جرم نمی باشد .

85- کدام عبارت صحیح است ؟

الف) شروع به سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی ، جرم محسوب می گردد .

ب) شروع به سرقت از وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ، جرم است .

ج) شروع به راهزنی ، جرم محسوب می گردد .

د) هر سه مورد صحیح است .

86- تعلیق اجرای مجازات در کدام یک از جرائم زیر امکان پذیر می باشد ؟

الف) خرید مواد مخدر                                                  ب) معاونت در ساختن مواد مخدر         

ج) نگهداری مشروبات الکلی کمتر از بیست 20 لیتر              د) صدور چک از حساب مسدود

87- آقای الف در خارج از کشور با تراشیدن چندین سکه ی مسی دوران سلجوقی از وزن آن ها کاسته و سپس آن ها را وارد کشور می نماید ، عمل نامبرده :

الف) قلب سکه است.     ب) تخدیش سکه        ج) کلاهبرداری است.       د) فاقد عنوان مجرمانه است .

88- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه سرنشین یا سرنشینان آن ها کشته شوند و کارشناس تصادفات یکی از رانندگان را 60% و یکی را 40% مقصر اعلام نماید :

الف) رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند.

ب) در صورت فوت رانندگان ، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ج) در صورت داشتن بیمه نامه رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند.

د) تقصیر رانندگان به هر میزان که باشد مسئولیت آن ها بطور مساوی خواهد بود.

89- آقای الف و خانم ب مرتکب رابطه ی نامشروع گردیده و مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر کدام به تحمل هشتاد تازیانه محکوم و حکم صادره قطعی و اجراء گردیده است ، نامبردگان :

الف) محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند .

ب) تا یک سال پس از صدور حکم قطعی از حقوق اجتماعی محروم می باشند .

ج) تا یک سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می باشند .

د) تا دو سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می باشند .

90- آقای الف به آقای ب مراجعه تا برای معافیت وی از خدمت نظام وظیفه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل نماید، فرد ب عمل موصوف را انجام می دهد ، در این صورت :

الف) عمل هر دو مباشرت تلقی می گردد .

ب) آقای الف جاعل و آقای ب معاون محسوب می گردد .

ج) آقای ب جاعل تلقی و عمل آقای الف فاقد وصف مجرمانه است .

د) آقای الف معاون و آقای ب جاعل محسوب می گردد .

91- آقای الف مبادرت به حمل 30 لیتر مشروب الکلی با خودروی متعلق به پدرش نموده است :

الف) خودروی مزبور به نفع دولت ضبط می گردد .

ب) خودروی مزبور به مالک آن مسترد می گردد .

ج) چنانچه حمل مشروب با اطلاع مالک خودرو باشد ، خودرو ضبط و مرتکب نیز به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می شود .

د) چنانچه حمل مشروب بدون اطلاع مالک باشد مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می شود .

92- آقای الف به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اولیاء دم در دادگاه کیفری استان به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم و این رأی در نهایت مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار می گیرد، چنانچه پس از سپری شدن نیمی از مجازات حبس ، تقاضای آزادی مشروط شود، این تقاضا در نهایت :

الف) مشمول آزادی مشروط نمی گردد .

ب) در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

ج) در دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار می گیرد .

د) چنانچه سابقه ی قبلی محکومیت به حبس نداشته باشد در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

93- کدام یک از موارد زیر جزء شرایط لازم برای تحقق سقط جنین قانونی نمی باشد ؟

الف) رضایت پدر و تجویز دادگاه     

ب) وقوع سقط جنین قبل از ولوج روح

ج) تشخیص قطعی سه پزشک و تائید پزشکی قانونی              

د) ناقص الخلقه بودن جنین که موجب حرج مادر است .

94- احمد و مریم مبادرت به ازدواج دائم نموده پس از ثبت عقد بعلت حدوث اختلاف ، حکم طلاق صادر و ثبت

می شود ، احمد از طلاق رجوع لکن این رجوع را ثبت نمی کند :

الف) عمل زوجین جرم تلقی می شود .         

ب) تنها عمل احمد جرم تلقی می شود .                 

ج) در صورت شکایت مقامات ذیصلاح قابل تعقیب و رسیدگی است .

د) عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است .

95- آقای الف در یکی از ماه های حرام اقدام به جرح غیر عمدی ب نموده که درنهایت موجب کوری کامل هر دو چشم مجنی علیه گردیده است ، در این صورت مرتکب باید :

الف) دیه کامل پرداخت نماید .         

ب) دیه کامل به اضافه ی ارش پرداخت نماید.

ج) دیه کامل به اضافه ی ثلث دیه ی کامل پرداخت نماید.      

د) دیه کامل به اضافه ی نصف دیه پرداخت نماید .

96- آقای الف که فاقد پروانه ی رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی می شود، در این صورت :

الف) راننده ضامن نیست .

ب) راننده ضامن است .

ج) پرداخت دیه بعهده ی بیت المال و راننده فقط به مجازات رانندگی بدون پروانه محکوم می شود .

د) راننده ضامن است و بعلت فقدان گواهی نامه رانندگی مجازات وی تشدید می شود .

97- اگر زانی یا زانیه ادعا کنند به زنا اکراه شده اند :

الف) لازم است مدعیان اکراه ، آن را به اثبات برسانند .

ب) چنانچه دادگاه احتمال دهد این ادعا خلاف واقع است به آن ترتیب اثر نمی دهد .

ج) چنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمایند حد ساقط می شود .

د) صرف چنین ادعایی برای سقوط حد کافی است مگر یقین بر خلاف آن وجود داشته باشد .

98- آقای الف با علم به اینکه مقداری لوازم یدکی خودرو در نتیجه ی اختلاس حاصل گردیده ، مبادرت به خرید اموال مذکور می نماید ، عمل وی :

الف) وصف مجرمانه ندارد .

ب) در هر حال جرم است .

ج) چنانچه خریدار حرفه ی خود را خرید اینگونه اموال قرار داده باشد ، جرم تلقی می گردد .

د) چنانچه اموال مذکور از اموال نیروهای مسلح باشد ، جرم است .

99- آقای الف منزل مسکونی خود را جهت عمل زنا در اختیار دیگران قرار می دهد و موجبات آشنایی و برقراری ارتباط نامشروع و زنا را فراهم می آورد ، عمل وی :

الف) مستوجب حد قوادی و تعزیر است.

ب) مستوجب حد قوادی است.

ج) دارای دو عنوان مجرمانه حدی و تعزیری بوده و تعدد معنوی محسوب وتنها مجازات اشد اعمال می گردد.

د) مستوجب حد نیست و فقط تعزیر دارد .

100- کدام یک از عبارات زیر در مورد قسامه صحیح نیست ؟

الف ) می توان با آن نوع قتل را مشخص کرد .            

ب) می توان با استناد به آن نوع جرح را مشخص کرد .

ج) می توان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود .      

د) می توان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمود .

آیین دادرسی کیفری

101- رسیدگی به اتهامات قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که در چهارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه در خاک ایران دستگیر می شوند در مرحله دادرسی به عهده کدام مرجع قضایی می باشد ؟

الف) یکی از مراجع قضایی ، به انتخاب دادستان کل کشور .

ب) یکی از مراجع قضایی تهران به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

ج) یکی از مراجع قضایی ، به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور .

د) یکی از مراجع قضایی ، به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

102- پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافته امنیتی در مقام ضابط دادگستری به عهده کدام یک از مراجع زیر است ؟

الف) وزارت اطلاعات      ب) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی       ج) نیروی مقاومت بسیج     د) نیروی انتظامی

103- رسیدگی به اتهام اشخاصی که مبادرت به تهیه فیلم یا عکس از محل های اختصاصی بانوان نظیر حمام ها و استخرها نموده و اقدام به تکثیر و توزیع آن ها می کنند در صلاحیت کدام مرجع قضایی است ؟

الف) دادگاه انقلاب                       ب) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب

ج) دادگاه عمومی جزایی                   د) دادگاه کیفری استان

104- احمد ساکن شهریار از طریق تلفن ثابت شرکت خود واقع در کرج اقدام به ایجاد مزاحمت تلفنی برای رضا ساکن تهران می نماید ، بدین نحو که به کرات با محل کار رضا در قزوین تماس گرفته و به وی توهین می نماید، به پرونده اتهامی مذکور در کدام حوزه قضایی رسیدگی می شود ؟

الف) کرج      ب) شهریار                ج) قزوین                د) تهران

105- دارنده چک بلامحل بر علیه صادرکننده آن شکایت و پس از رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی حکم محکومیت غیابی مبنی بر تحمل یک سال حبس تعزیری صادر می شود. پس از ابلاغ دادنامه ، محکوم علیه اقدام به واخواهی می نماید و شاکی پرونده نیز قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله واخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان می کند ، در این صورت :

الف) دادگاه به دعوی ضرر و زیان رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر می کند .

ب) چون دادخواست پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی تقدیم شده است رد می شود .

ج) دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید .

د) دادخواست به جهت عدم تقدیم تا پایان جلسه اول دادرسی رد می شود .

106- به جرایم امنیتی مسئولین و کارکنان اداره کل اطلاعات استان در کدام مرجع قضایی رسیدگی می شود ؟

الف) دادگاه کیفری استان تهران

ب) حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران محاکم انقلاب شهرستان مرکز استان

ج) حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران محاکم انقلاب استان تهران

د) محاکم انقلاب شهرستان مرکز استان

107- شخصی به موجب مدارک و مستندات کافی در سال 1375 مرتکب جرم قاچاق کالا شده و به علت متواری بودن در سال 1386  دستگیر گردیده است مرجع قضایی صالحه در خصوص اتهام وارده به وی ، کدام یک از تصمیمات قضایی ذیل را اتخاذ می نماید؟

الف) قرار مجرمیت               ب) قرار ترک تعقیب در صورت استرداد کالای قاچاق

ج) قرار موقوفی تعقیب                د) قرار منع تعقیب

108- رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه های سیار قرار دارد ؟

الف) جرایمی که کیفر قانونی آن ها شلاق حدی است .

ب) جرایمی که کیفر قانونی آن ها حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی است .

ج) جرایمی که کیفر قانونی آن ها حداکثر تا 15 سال حبس می باشد .

د) جرایمی که کیفر قانونی آن ها حداکثر تا  دو سوم دیه کامل است .

109- در صورتی که ریاست قوه قضائیه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد شرایط تصدی امر قضا تشخیص دهد رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کدام یک از مراجع ذیل است ؟

الف) دیوان عالی کشور           ب) دادگاه عالی انتظامی قضات

ج) محکمه عالی انتظامی قضات                   د) دادگاه کیفری استان تهران

«این سوال حذف و نمره آن بین سایر پرسشها تقسیم می گردد.»

110- احمد درجه دار نظامی مرتکب سرقت از منزل مسکونی در شهرساری می شود و پس از تعقیب قضایی برای وی به اتهام سرقت مستوجب حد کیفر خواست صادر و از دادگاه تقاضای اعمال مجازات قطع ید می گردد . در این صورت به پرونده مذکور در کدام مرجع قضایی رسیدگی می شود ؟

الف) دادگاه نظامی    ب) دادگاه کیفری استان         ج) دادگاه عمومی جزایی         د) دادگاه انقلاب

111- انتشار خلاصه متن حکم محکومیت قطعی کیفری در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عنداللزوم محلی در کدام یک از موارد زیر و حسب دستور چه مرجعی لازم می باشد ؟

الف) جرم علیه حقوق مالی شخص حقوقی به شرط آنکه عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد دادستان

ب) جرم علیه حقوق مالی دولت به شرط آنکه عواید حاصل از جرم یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد دادگاه صادر کننده رأی قطعی

ج) جرم علیه حقوق مالی دولت به شرط آنکه عواید حاصل از جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد دادگاه صادر کننده رأی قطعی

د) جرم علیه حقوق مالی شخص حقیقی به شرط آنکه عواید حاصل از جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد دادستان

112- شخصی در سال 1387 به جهت استفاده غیر مجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از برق به استناد ماده 660 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم و دادگاه تجدید نظر استان نیز رأی مزبور را تأیید نموده است قبل از اجرای حکم مذکور در نیمه دوم سال 1387 ماده یاد شده قانون مجازات اسلامی اصلاح و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردیده است در این صورت محکوم علیه چه اقدامی می تواند انجام دهد ؟

الف) تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور            ب) تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه بدوی   

ج) تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه تجدید نظر استان          د) تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه تجدید نظر استان

113- چنانچه محکومین به مجازات های مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام رهبری قرار گیرند در این صورت :

الف) مجازات حدی ساقط و پرونده مختومه می شود .

ب) مجازات حدی ساقط شده و در صورت صلاحدید دادگاه ، تعیین مجازات تعزیری جایز است .

ج) مجازات حدی ساقط شده و آثار محکومیت کیفری نیز بطور کامل زایل می شود .

د) مجازات حدی ساقط شده و دادگاه ملزم به تعیین مجازات تعزیری است .

114- با فرض قوی بودن دلایلی که محکوم علیه اقامه نموده ، آثار و تبعات احکام قطعی مورد تقاضای اعاده دادرسی در چه مرحله ای نسبت به محکوم علیه متوقف می شود ؟

الف) بلافاصله پس از تقاضای اعاده دادرسی

ب) بلافاصله پس از صدور رای از دادگاه هم عرض مبنی بر نقض دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی

ج) بلافاصله پس از شروع به رسیدگی مجدد به پرونده توسط دادگاه هم عرض

د) بلافاصله پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی

115- دادگاه نظامی یک به جرمی که حداکثر مجازات قانونی آن پنج سال حبس می باشد رسیدگی نموده و حکم محکومیت صادر کرده است . مرجع تجدید نظر از حکم مذکور کدام است ؟

الف) دیوان عالی کشور    ب) دادگاه نظامی یک هم عرض           ج) دادگاه کیفری استان        د) دادگاه تجدید نظر استان

116- مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر در جرایم آدم ربایی و مصادره اموال در غیر از جرایم مربوط به مواد مخدر کدام است ؟

الف) هر دو دیوان عالی کشور            ب) دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر استان

ج) دادگاه تجدید نظر استان دیوان عالی کشور         د) هر دو دادگاه تجدید نظر استان

117- کدام یک از قرارهای زیر قطعی و غیر قابل اعتراض است ؟

الف) قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه              ب) قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرا

ج) قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا                 د) قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه

118- اجرای احکام قطعی صادره از دادگاه کیفری استان به عهده کدام یک از مراجع زیر می باشد ؟

الف) اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان مرکز استان .

ب) اجرای احکام کیفری دادسرایی که در خصوص پرونده کیفر خواست صادر کرده است .

ج) مرجعی که توسط دادگاه صادر کننده رای تعیین می شود .

د) اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم .

119- در مورد مراجعی که می توانند قرار تعلیق تعقیب صادر کنند، کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟

الف) دادسرای ویژه روحانیت- دادسرای نظامی                   ب) دادسرای عمومی و انقلاب- دادسرای دیوان عالی کشور

ج) دادسرای ویژه روحانیت- دادسرای عمومی و انقلاب          د) دادسرای عمومی و انقلاب- دادسرای نظامی

«این سوال حذف و نمره آن بین سایر پرسشها تقسیم می گردد.» 

120- مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت میان دادسرای نظامی با دادسرای عمومی و انقلاب واقع در شهرستان مرکز استان کدام است؟

الف) دیوان عالی کشور           ب) دادسرای دیوان عالی کشور     ج) دادگاه تجدیدنظر استان       د) دادستان کل کشور

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است